Nieuws

Nieuws / 12-03-2019

Financieringsfaciliteit Binnenstedelijk Transformatie start in 2019

De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijk Transformatie gaat in 2019 van start. Begin volgend jaar is het mogelijk om kortlopende zakelijke leningen aan te vragen om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren. SVn is beheerder van de faciliteit en beoordeelt of de projecten voldoen aan de voorwaarden.

De transformatiefaciliteit is vooral bedoeld voor de eerste fases in een project, zoals het verwerven en bouwrijp maken van locaties. Leningen worden onder gunstige voorwaarden verstrekt en hebben een looptijd van maximaal 5 jaar. Het te lenen bedrag kan variëren van  € 1.000.000,- tot € 3.500.000,-.  

Cofinanciering

De transformatiefaciliteit financiert de voorinvesteringen niet volledig, maar samen met reguliere financiers en lokale overheden. BNG Bank is bereid om de beschikbare € 38 miljoen te verdubbelen, maar ook andere financiers kunnen als cofinancier optreden. 

Voor wie?

De transformatiefaciliteit verstrekt leningen aan initiatiefnemers (ontwikkelaars) van transformatieprojecten. Initiatiefnemers van deze projecten zijn rechtspersonen en kunnen zowel publiek als privaat zijn. 

Beschikbaar in 50 gemeenten

De transformatiefaciliteit concentreert zich op projecten in de 50 Nederlandse gemeenten met een groot verwacht woningtekort. Bekijk de lijst van 50 gemeenten waar tot 2020 de hoogste, absolute woningtekorten verwacht worden. Ook projecten in een gemeente die niet in de lijst met 50 gemeenten is opgenomen, met aanzienlijke regionale woningtekorten kunnen gemotiveerd aanspraak maken op de transformatiefaciliteit. 

SVn beoordeelt, verstrekt en beheert

De transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de BNG Bank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn is aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden en begeleidt u stap voor stap door het aanvraagproces. De geldleningen worden vanuit de transformatiefaciliteit verstrekt door SVn (geldverstrekker) in de vorm van aflossingsvrije achtergestelde leningen.

Geïnteresseerd? Vragen? Ga naar www.svn.nl/transformatiefaciliteit.

Transformatiefascilieit Binnenstedelijk