Producten

Verzilverlening

Wat is de Verzilverlening?

Met de Verzilverlening maakt u het particuliere woningeigenaren mogelijk om aanpassingen en verbeteringen aan de woning met een stukje van de overwaarde van de woning te financieren.

Met de Verzilverlening bevordert een gemeente of provincie veilig en comfortabel wonen voor senioren met vermogen in stenen.

Waarom de Verzilverlening?

 • Er is geen maximale leeftijdsgrens voor het afsluiten van de Verzilverlening
 • De Verzilverlening heeft geen invloed op het besteedbare inkomen van de doelgroep.
 • U kan uw eigen voorwaarden bepalen.
 • U biedt een oplossing waar de markt om vraagt. Met een aantrekkelijke rente en woonzekerheid.

 

 

 

House

Hoe werkt de Verzilverlening?

De inzet van de Verzilverlening kunt u afstemmen op uw eigen beleidsdoelstellingen. Uw gemeente/provincie stelt voorwaarden vast waaraan de aanvrager moet voldoen om voor de Verzilverlening in aanmerking te komen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een specifiek doel.
 • Een maximale WOZ-waarde van de woning.
 • De maximale hoogte van de Verzilverlening.
 • De gemeente/provincie heeft de mogelijkheid om in de verordening een hogere minimale leeftijd vast te stellen. 

Onze relatiemanagers helpen u graag met het opstellen van een verordening. 

Benieuwd hoe het aanvraagproces van de aanvrager er bij uw gemeenten of provincie eruit ziet? Bekijk het stappenplan voor particulieren.

 

Kenmerken van de Verzilverlening

 • De Verzilverlening is een oplopende Box 3 schuld. De rente is niet fiscaal aftrekbaar.
 • De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd. Er is geen maximale leeftijd. Als er twee aanvragers zijn, geldt dit voor beiden.
 • De rente staat 40 jaar vast. De rente wordt door SVn bepaald. Na 40 jaar wordt er geen rente meer in rekening gebracht, Kijk voor het actuele rentetarief op SVn.nl/rente
 • De looptijd is 75 jaar of korter door de verkoop van de woning of het overlijden van de langstlevende schuldenaar.
 • De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld en wordt afgelost bij de verkoop van de woning, het overlijden van de (langstlevende) schuldenaar of aan het einde van de looptijd.
 • Vervroegd aflossen mag altijd boetevrij met een minimum van € 250,-
 • De afsluitkosten, notariskosten, eventuele taxatiekosten en kosten voor financieel advies kunnen worden meegefinancierd. 
 • Voor de lening wordt een hypotheekakte opgemaakt.

Aandachtspunten

 • De overwaarde die nodig is, is afhankelijk van de leeftijd ( van de jongste aanvrager) en de hoogte van de lening. SVn berekent of er voldoende overwaarde is. 
 • De totale hypothecaire financiering op de woning (inclusief de Verzilverlening plus maximaal 40 jaar rente) mag niet boven 80% van de WOZ- of getaxeerde marktwaarde komen. 
 • Bij de verstrekking van de Verzilverlening wordt niet gekeken naar de financiële draagkracht (LTI) van de aanvragers.
 • De aanvrager mag geen gebruikmaken van een bestaande of nieuwe hogere inschrijving(en).
 • De Verzilverlening kan niet gebruikt worden om een periodieke uitkering te doen voor bijvoorbeeld aanvulling op het inkomen, een schenking of inkoop van zorg.  

Wat kost een Verzilverlening?

U betaalt net als bij andere producten aan SVn een vergoeding voor het beheren van het fonds en de bijbehorende administratie. De hoogte van de vergoeding is op jaarbasis 0,5% over de oplopende restschuld van de uitstaande leningen. 

Provinciaal fonds voor Verzilverleningen

Wilt u als provincie gemeenten aanmoedigen om de Verzilverlening in te zetten via SVn? Dat kan met het Provinciaal fonds voor Verzilverleningen. Als uw provincie de Verzilverlening beschikbaar wil stellen, zijn er 2 opties: zelf de Verzilverlening voeren óf de kosten voor de lening delen met de bijbehorende gemeenten. 

Wanneer er sprake is van een coproductie - en de provincie deelt in de kosten - is het voor gemeenten financieel erg aantrekkelijk om de Verzilverlening als stimuleringsinstrument in te zetten. Samen met ons bepaalt u de nadere voorwaarden over invulling van dit fonds. 

Risico's

De Verzilverlening wordt verstrekt op basis van de door SVn en uw gemeente opgestelde voorwaarden. En de op het moment van aanvraag geldende normen en regels voor het verstrekken van hypothecair krediet. Zoals de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke regeling Hypothecair Krediet. De Verzilverlening wordt verstrekt voor rekening en risico van gemeenten/provincies. Op de Verzilverlening wordt een hypothecaire zekerheid gevestigd. Omdat er sprake is van een oplopende schuld, waarbij de rente jaarlijks wordt opgeteld bij de schuldrest, is er geen risico van wanbetaling.  

De belangrijkste risico’s voor uw gemeente zijn het langlevenrisico en een restschuldrisico. Deze risico’s zijn onderzocht en kunnen door onze leningvoorwaarden en acceptatiecriteria actuarieel als gering worden beschouwd. Uw relatiemanager kan dit toelichten.  

Het is mogelijk dat een (alleenstaande) senior na het aangaan van de Verzilverlening trouwt (of in geval van overlijden van de partner hertrouwt) met een veel jongere partner, en hierbij kiest voor een gemeenschap van goederen. Hiermee wordt het langlevenrisico vergroot. De nieuwe huwelijkspartner wordt in dat geval namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld, terwijl deze schuld door het overlijden van de schuldenaar opeisbaar is. SVn zal in zo’n geval met de achterblijvende partner nieuwe afspraken maken over het al dan niet aflossen van de Verzilverlening. Op grond van onze zorgplicht kan het zijn dat we er in deze situatie voor kiezen om de lening niet op te eisen. Omdat bij de lening maximaal 40 jaar rente wordt opgeteld, kan het in uitzonderlijke situaties voorkomen dat de lening na afloop van deze 40 jaar nog een periode doorloopt.

Als bij einde looptijd, overlijden en/of verkoop van de woning de marktwaarde en nalatenschap toch onvoldoende zijn om de restschuld op de Verzilverlening af te lossen, komt een mogelijke restschuld voor rekening van de gemeente/provincie.

Revolverend op lange termijn

De Verzilverlening is een oplopende schuld. Waarvoor maandelijks niet geïncasseerd wordt. Op jaarbasis zijn er daarom geen terugkerende middelen, die opnieuw kunnen worden ingezet. Aan het einde van de looptijd, bij verkoop van de woning of overlijden (van de langstlevende schuldenaar) moet de Verzilverlening worden afgelost. De lening is op lange termijn revolverend.

De Verzilverlening aanbieden?

Overweegt u om de Verzilverlening aan te bieden? Wij helpen u graag. In eenvoudige stappen regelt u de lening: